Användarvillkor | Fairhandla.se

För att alla ska kunna handla tryggt och säkert på fairhandla.se behöver du att följa våra användarvillkor. Läs genom villkoren och kontakter vår kundservice om det är något du är osäker med.

 


Villkoren är för din säkerhet på fairhandla

Om du är osäker på om din annons följer våra reglerna kan du kontakta vår kundservice. Tänk på att vi ta bort annonser som inte följer våra reglerna.


Allmänt

Dessa villkor ("användarvillkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på fairhandla webbplats och sådana villkor som fairhandla i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av fairhandlas tjänster (”tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av Fairhandla M&N AB org. nummer 559249-4727 (“fairhandla” eller “vi”). Genom att använda tjänsterna godkänner du dessa användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Vi rekommenderar att läsa vår användarvillkoren noggrant och skriva ut en kopia av användarvillkoren för framtida bruk. Denna version av användarvillkoren gäller från den 01 maj 2020.

 

Dina personuppgifter

För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel ge dig möjlighet att annonsera på fairhandla eller komma i kontakt med annonsörer/kunder behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. I fairhandla personuppgifts policy finns information om vilken information vi samlar in, hur vi använder dina personuppgifter och vilka valmöjligheter och rättigheter du har, till exempel i fråga om att få tillgång till dina personuppgifter.

 

Användarrepresentationer

Genom att använda sajten föreställer du och garanterar att:

 1. du har den lagliga förmågan och du samtycker till att följa dessa användarvillkor;
 2. du inte är en minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt;
 3. du kommer inte att få åtkomst till sajten eller marknadsplatserbjudandena på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig det går genom en bot, skript eller på annat sätt;
 4. du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt syfte; och
 5. din användning av webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden kommer inte att bryta mot gällande lagar eller förordningar. Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätten att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

Du får inte använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt syfte och inte heller vid användning av marknadsplatserbjudanden bryter mot lagar. Bland otillåtna marknadsplatserbjudanden är följande: rusmedel av något slag; olagliga droger eller andra olagliga produkter; alkoholhaltiga drycker; chansspel; och pornografi eller grafiskt innehåll för vuxna, bilder eller andra produkter för vuxna. Publicering av obehöriga produkter eller innehåll kan leda till omedelbart avslutande av ditt konto och livstidsförbud mot användning av webbplatsen. Vi är en tjänsteleverantör och gör inga uppgifter om säkerhet, effektivitet, tillräcklighet, noggrannhet, tillgänglighet, priser, betyg, recensioner eller lagligheten av någon av informationen på webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden som visas eller erbjuds via webbplatsen. Du förstår och samtycker till att innehållet på webbplatsen inte innehåller eller utgör föreställningar som man kan åberopa på ett rimligt sätt, och du samtycker till att hålla oss ofarliga från fel, utelämnanden eller felaktiga föreställningar som finns i webbplatsens innehåll. Vi stöder inte eller rekommenderar några marknadsplatserbjudanden och webbplatsen tillhandahålls endast för informations- och reklamändamål.

 

Förutsättningar för att du ska kunna använda tjänsterna

För att hjälpa till att göra webbplatsen till en säker miljö för köp och försäljning under varandra måste alla användare acceptera och följa dessa användarvillkor. Du samtycker till att du har läst, förstått och godkänt att du är bunden av alla dessa användarvillkor genom att komma åt webbplatsen och erbjudanden. Om du inte håller med om alla dessa villkor för användning måste du uttryckligen förbjudas från att använda webbplatsen och erbjudanden och du måste avbryta användningen omedelbart.För att hjälpa till att göra webbplatsen till en säker miljö för köp och försäljning under varandra måste alla användare acceptera och följa dessa användarvillkor. Du samtycker till att du har läst, förstått och godkänt att du är bunden av alla dessa användarvillkor genom att komma åt webbplatsen och erbjudanden. Om du inte håller med om alla dessa villkor för användning måste du uttryckligen förbjudas från att använda webbplatsen och erbjudanden och du måste avbryta användningen omedelbart. 


Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen då och då införlivas uttryckligen här genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller ändringar av dessa användarvillkor när som helst och av någon anledning. Vi kommer att informera dig om eventuella förändringar genom att uppdatera "Senast uppdaterad" datum för dessa användarvillkor, och du avstår från rätten att få specifikt meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att bli föremål för och kommer att anses ha blivit medveten om och godkänt ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då sådana reviderade användarvillkor publiceras.


Informationen som tillhandahålls på sajten är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller förordningar eller som kommer att underkasta oss något krav på registrering inom sådan jurisdiktion eller land . Därför gör de personer som väljer att komma åt sajten från andra platser det på eget initiativ och är ensamma ansvariga för att lokala lagar följs, om och i den utsträckning lokal lagar är tillämpliga.

 

Annonsering på fairhandla

I fairhandlas regler för annonsering finns regler (se nedan) för att skapa och kategorisera annonser. För att annonsera på fairhandla måste du följa reglerna för annonsering. fairhandla förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder tjänsterna i strid med användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.

 

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en tjänst skapar och/eller lägger upp på webbplatsen som t.ex. bilder, video och annonstexter ("användargenererat innehåll").

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det användargenererade innehållet på webbplatsen i enlighet med användarvillkoren.

Detta innebär att du garanterar att användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom logotyp, musik, film, bild eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det användargenererade innehållet och att fairhandla även kan komma att använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp användargenererat innehåll på webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du fairhandla en obegränsad rätt att fritt förfoga över det användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. fairhandla får även använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. fairhandlas rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från fairhandla för fairhandla användning av det användargenererade innehållet.

 

Immateriella rättigheter

fairhandla innehar de immateriella rättigheterna till webbplatsen och marknadsplatserbjudanden vår egna egendom och alla källkoder, databaser, funktionalitet, mjukvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (tillsammans, "innehållet") och varumärken, servicemärken och logotyper som finns däri (”märkena”) tjänsterna. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor, får ingen del av webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, aggregeras, publiceras, laddas upp, publiceras, publiceras, kodas, översättas, överförs, distribueras, säljas , licensierade eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Du får skriva ut enskilda sidor från webbplatsen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från fairhandla.

Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Webbplatsen är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd frånfairhandla.

Under förutsättning att du är berättigad att använda sajten, har du en begränsad licens för att komma åt och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av alla delar av innehållet som du korrekt har fått tillgång endast för din personliga, icke-kommersiella använda sig av. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig på och till webbplatsen, innehållet och märkena.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

 

Marknadsföring

Enligt marknadsföringslagen (2008:486) ska all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter). Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta.

 

Ansvarsbegränsning

Vi kan inte garantera webbplatsen kommer att finnas tillgängliga hela tiden. Vi kan uppleva hårdvara, programvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan leda till avbrott eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt ändra när som helst eller av någon anledning utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något ansvar för några förluster, skador eller besvär orsakade av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden under någon stillestånd eller avbrott av webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att tvinga oss att underhålla och stödja webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden eller tillhandahålla eventuella korrigeringar, uppdateringar eller releaser i samband med detta.Vi kan inte garantera webbplatsen kommer att finnas tillgängliga hela tiden. Vi kan uppleva hårdvara, programvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan leda till avbrott eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt ändra när som helst eller av någon anledning utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något ansvar för några förluster, skador eller besvär orsakade av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen under någon stillestånd eller avbrott av webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att tvinga oss att underhålla och stödja webbplatsen eller tillhandahålla eventuella korrigeringar, uppdateringar eller releaser i samband med detta.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor och tjänster. fairhandla har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på webbplatsen. fairhandla ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten. fairhandla ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användande av tjänsterna som en direkt följd av vårdslöshet från fairhandla sida. fairhandla ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Vid tekniska fel som påverkar annonseringen ersätts högst annonskostnaden. fairhandla ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

 

Korrigeringar

Det kan finnas information av fairhandla på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till erbjudanden, inklusive beskrivningar, prissättning, tillgänglighet och annan annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller underlåtenheter och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst, utan föregående meddelande. 

 

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, skydda och hålla oss ofarliga, inklusive våra dotterbolag och alla våra respektive partner och anställda, från och mot alla förluster, skador, ansvar eller krav, inklusive rimliga advokater "avgifter och utgifter som görs av tredje part på grund av eller som uppstår genom:

 1. användning av fairhandlas erbjudanden
 2. överträdelse av dessa användarvillkor;
 3. alla brott mot dina förpliktelser och garantier som anges i dessa användarvillkor;
 4. din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsad till immateriella rättigheter; eller
 5. någon öppen skadlig handling mot någon annan användare av sajten eller marknadsplatserbjudanden som du anslöt till via webbplatsen.

Trots det ovanstående förbehåller vi oss rätten på din bekostnad att ta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som du är skyldig att ersätta oss för, och du samtycker till att samarbeta på din bekostnad med vårt försvar av sådana påståenden. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådant anspråk, handling eller förfarande som är föremål för denna skadestånd när vi blir medvetna om det.

 

Ångerrätt

När du köper tjänster via internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på fairhandla måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom fairhandlas tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. fairhandla tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering. Exempel på tilläggstjänster är topp-annonsering, galleri eller banner, dessa tjänster anses fullgjorda så snart annonsen ändrats eller förnyats.

 

Överlåtelse

Genom att acceptera användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med fairhandla, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Fairhanda M&N AB eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar tjänsterna.

 

Förändringar i tjänsterna

fairhandla kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla tjänsterna eller ersätta tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig fairhandla rätten att avsluta din tillgång till tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

 

Ändringar och interruptioner

Vi förbehåller oss rätten att ändra, ändra eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning utan eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller avbryta hela eller delar av marknadsutbudet utan föregående meddelande när som helst. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar, prisändringar, upphävande eller upphörande av sajten eller marknadsplatserbjudanden.Vi förbehåller oss rätten att ändra, ändra eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning utan eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller avbryta hela eller delar av marknadsutbudet utan föregående meddelande när som helst. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar, prisändringar, upphävande eller upphörande av sajten eller marknadsplatserbjudanden.

 

fairhandla kan komma att ändra dessa användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

 

Tillämplig lag och tvistelösning

 

Dessa villkor ska regleras av och definieras enligt lagarna i Sverige. fairhandla och du samtycker oåterkalleligt att domstolarna i Sverige ska ha exklusiv behörighet att lösa tvister som kan uppstå i samband med dessa villkor. 

Du kan också vända dig till allmänna reklamationsnämnden, läs mer på https://www.arn.se

Informella förhandlingar

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaden för eventuella tvister, kontroverser eller fordringar som är relaterade till dessa användarvillkor (var och en "tvist" och kollektivt "tvister") som antingen du eller oss väcker (individuellt, en "part" och kollektivt , "parterna"), är parterna överens om att först försöka förhandla om någon tvist (utom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt under minst 14 dagar innan inledande av skiljedom. Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från en part till den andra parten.

Begränsningar

Parterna är överens om att varje skiljedom ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska (a) ingen skiljedom förenas med något annat förfarande; (b) det inte finns någon rätt eller behörighet för att någon tvist ska skiljas på gruppbasis eller för att använda gruppförfaranden; och (c) det finns ingen rätt eller myndighet för att någon tvist kan föras in i en påstådd representativ kapacitet för allmänhetens räkning eller andra personer.

Undantag från informella förhandlingar och skiljedom

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om informella förhandlingar och bindande skiljedom: (a) Tvister som syftar till att verkställa eller skydda, eller om giltigheten av någon av en parts immateriella rättigheter; (b) varje tvist relaterad till eller som uppstår från anklagelser om stöld, piratkopiering, invasion av sekretess eller obehörig användning; och (c) alla krav på föreläggande. Om denna bestämmelse visar sig vara olaglig eller inte verkställbar, kommer ingen av parterna att välja att skiljedom någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befunnits vara olaglig eller inte verkställbar, och en sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de domstolar som anges för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

 

Kontaktuppgifter

Niels von Daake, Kytterud 201, 67293 Årjäng Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För snabbast möjliga svar använd istället vårt kontaktformulär.

 

Regler för annonsering

fairhandla gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

fairhandla "Gratis privat-annonser" är till för att användas av privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som ovan anges i dessa Användarvillkor.

fairhandla "Företags-annonser" är till för företag. fairhandla förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande. Följande kategoriseras som företag:

En näringsverksamhet är en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Det innebär att verksamheten ska kännetecknas av varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Om något av dessa villkor inte uppfylls är det oftast fråga om inkomst av tjänst från uppdragsgivare eller hobbyverksamhet.

 • Det finns en avsikt att bedriva verksamheten varaktigt.
 • Det finns en affärsplan, ekonomiska kalkyler eller liknande.
 • Marknadsföring sker för att nå kunder eller en kundkrets.
 • Särskilda tillstånd finns (om sådana behövs).
 • En särskild lokal finns för verksamheten.
 • Olika inköp/investeringar har gjorts som är typiska för näringsverksamhet.

Om du är osäker kan du läsa mer om det tema här: Verksamt.se - Hobby eller företag?

 

Juridiska personer

Annonsör med varor som säljs med avdragbar moms
Företagsannonsörer åtar sig att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Bil- & Motorcykelhandlare måste ha ett abonnemang för att publicera radannonser under säljes. Köpesannonser kan dock radannonseras direkt via Webbplatsen.

 

Publiceringstid

fairhandlas tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på webbplatsen. Därefter måste du som användare plocka bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex. när du har sålt det som du har annonserat. Eftersom fairhandla erbjuder gratis-annonser för privatpersoner raders annonsen automatiskt efter 30 dagar. Om du har köpt ett annat alternativ raderas annonsen efter den köpta tiden. Innan tiden kommer för att annonsen ska raderas automatiskt kommer du att få ett meddelande tre dagar innan den löper ut.

 

Granskning och kontroll av annonser och användare

fairhandla förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot fairhandlas principer och anda. fairhandla förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot annonseringsregler, och annonsen efter ändringen kan publiceras. Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av fairhandla.

 

fairhandlas meddelandetjänst

I fairhandla chatt-/meddelandetjänst kan du skicka och ta emot meddelanden. Meddelanden som du skickat till eller tagit emot från andra fairhandla-användare finns på så vis samlade på fairhandla i ditt användarkonto. Om du har valt att få e-postnotiser skickas meddelanden även till din registrerade e-postadress. Du kan svara på meddelanden direkt på fairhandla.

God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklar förutsättning för en bra affärsmiljö och goda affärer. Därför är det självklart inte tillåtet att:

 • hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon i fairhandlas meddelandetjänst.
 • använda fairhandlas meddelandetjänst för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling.
 • i övrigt missbruka fairhandlas meddelandetjänst, exempelvis genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.

Du som användare är själv ansvarig för innehållet!

 

Återbetalning

Om en annons nekas kan du få återbetalning av erlagda avgifter. Missbruk, manipulering eller användande av tjänsterna i strid mot fairhandlas regler ger inte rätt till återbetalning eller kompensation.

 

Språk

Endast annonser på svenska eller engelska tillåts för privat användare. Företagsannonsering ska ske på svenska.

 

Inte ren marknadsföring

Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt tjänster och efterlysningar. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten. Företag med butik har möjlighet att presentera sin verksamhet på sin butikssida (se under rubriken "Butik på fairhandla"). Efterlysningar får endast göras av stulna eller borttappade varor eller djur.

 

Beskrivning

Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är fairhandlas egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att använda sig av sådana sökord i annonstexten som gör att användare får felaktiga annonsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varumärke.

 

Inga dubbletter

Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara eller tjänst under flera län eller i mer än en kategori.

  

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden

Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. fairhandla förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt fairhandlas bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska.

 

Kategorisering

Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver din vara, jobb eller tjänst (annonsen flyttas till rätt kategori när den granskas). Det är inte tillåtet att blanda varor och/eller tjänster i samma annons De olika varorna/tjänsterna måste i sådant fall delas upp i flera annonser. Säljannonser ska placeras i kategorin "Säljes" och köpannonser i kategorin "Köpes". För att Gratis, Utbyte och Låna uts finns en extra kategorie med namn "Ges bort".

 

Tjänster

Annonserade tjänster måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för respektive bransch. När du annonserar om tjänster måste du därför intyga att du följer dessa (exempelvis avseende trafiktillstånd, F-skatt och ansvarsförsäkringar). Detta kan kontrolleras av fairhandla.

 

Uthyrning av lägenhet

Vid annonsering under ”Lägenheter uthyres” måste annonsören intyga att ingen förskottshyra eller deposition tas ut innan lägenheten är visad och avtal/kontrakt tecknats. fairhandla förbehåller sig rätten att refusera annonser där det framkommit att detta inte har följts.

 

Kläder & Skor samt Barnkläder & Skor

I dessa kategorier måste dina klädesplagg stämma överens med klädtypen du valt i annonsformuläret. Som privatperson kan du annonsera obegränsat med plagg eller skor. Företag kan annonsera ett plagg per annons och kan ange alla storlekar som plagget finns tillgängligt i. Pälsar och andra produkter från djur som i CITES listning anses sårbara, t.ex. varg och leopard, kräver tillstånd från Jordbruksverket. Om sådant tillstånd finns, bör detta framgå i annonstexten. Olaglig annonsering av sådana produkter kan straffas med fängelse eller böter.

 

Regler för djur

Det är inte tillåten att sälja, byta eller skänka bort djur på fairhandlas webbplats. 

 

Spelautomater

Vid försäljning av spelautomater måste det framgå i annonsen att innehav eller uppställning av spelautomaten kan kräva tillstånd från Lotteriinspektionen.

 

Vapen

Vid försäljning av licenspliktigt vapen måste det framgå i annonstexten att vapnet kräver licens.

Replikor är inte tillåtna (gäller ej replikor föreställande vapen framtagna innan 1896). fairhandla tillåter inte heller annonsering av "soft air Guns" eller "startvapen". Luftpistoler, kolsyrevapen eller andra föremål som liknar ”riktiga” vapen tillverkade efter 1896 är inte heller tillåtna att annonsera.

 

Piratkopior och förfalskningar

Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av t.ex. märkesprodukter, CD/DVD, programkort eller dator/TV-spelsprogramvara. När du säljer märkesprodukter måste du därför intyga att varan är original.

 

Olagliga/ottillåtna varor och tjänster

Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras. Här följer några exempel på olagliga varor:

 • Alkohol, narkotika, tobak
 • Olagliga vapen (t.ex. automatvapen, stiletter, batonger)
 • Läkemedel
 • Produkter för trådlös överföring på 1,2-GHz-bandet
 • Vissa kemiska preparat (t.ex. kvicksilver)
 • Människodelar
 • Hittelön eller ersättning för anskaffande av bostad
 • Laservarnare
 • Aktier (affärsöverlåtelser tillåtna)
 • Förfalskade mynt och sedlar
 • Otillåtna varor och tjänster

fairhandla har restriktioner mot vissa typer av varor och tjänster som inte får annonseras. Här följer några exempel på otillåtna varor och tjänster:

Varor

 • Osmakliga vapen
 • Begagnade underkläder eller badkläder för vuxna
 • Registreringspapper
 • Parkeringstillstånd
 • Linser (när dessa säljs av privatperson)
 • Pornografi och sexleksaker
 • E-postadresser
 • Medlemskap på hemsidor
 • Telefonnummer (dock får abonnemang överlåtas i samband med telefonförsäljning)
 • Egna radio- eller TV-inspelningar
 • Stötande propaganda (samlarföremål från andra världskriget är dock som regel tillåtet)
 • Franchiseverksamheter (undantaget fairhandla Jobb)
 • Produkter för att låsa upp mobiltelefoner
 • Replikor av vapen tillverkade efter 1896.
 • Vissa matvaror (t.ex.Störkaviar)
 • Produkter som är avsedda för att undvika/försvåra uttagande av trängselskatt
 • Laserpekare som överstiger 5 mW och samtliga laserpekare med grön laser
 • Affärsöverlåtelser av företag eller verksamheter utanför Norden.

Tjänster

 • Barnpassning (tillfälligt såväl som långvarigt, t.ex. dagmamma)
 • Mäklartjänster
 • SMS-tjänster
 • Lån-tjänster
 • Söka anställning
 • Massage
 • Tatuering (när denna tjänst utförs av privatperson)
 • Stötande och kränkande innehåll
 • Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas.
 • Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

 

Underkläder och badkläder

Bilder och filmer med människor eller verklighetstrogna modeller som visar underkläder eller baddräkter är inte tillåtet.

 

Tredjepartsinformation

När du lägger upp din annons kan fairhandla visa tilläggsinformation i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som du som användare/annonsör lägger in, exempelvis kan kartinformation visas baserat på det postnummer du har angett och fordonsuppgifter kan visas upp med hjälp av det registreringsnummer som du har angett för fordonet som annonseras. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system som tillhandahålls av tredje part och fairhandla tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna fairhandla om något inte stämmer.

 

Länkar och hänvisningar

Endast registrerade Företag och annonsörer med passanda EXTRA-erbjudande på fairhandla har möjlighet att ha länkar till deras webbplats med i annonsens profil-detailjer. Länkar och hänvisningar i annonser ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt, d.v.s. du som användare kan komma att ansvara för innehållet på den webbsida du länkar till. Vidare är det inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats. I kategorin "Bostäder" måste länkar gå till annonser hos registrerade mäklare. Det är ej tillåtet att länka eller hänvisa till sidor där relevant information är dold bakom medlemskap eller på annat vis är lösenordsskyddad.

 

Bilder och filmer

Bilder och filmer ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn. För fordon och bostad  måste bilden föreställa fordonet / bostad i annonsen och samma bild får inte användas i mer än en annons samtidigt. Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen. Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa Användarvillkor under punkten Användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlåts till fairhandla varvid fairhandla får rätt att fritt förfoga över innehållet.

 

Vattenstämplar

Bilder publiceras med fairhandlas vattenstämpel. Detta görs för att förhindra att bilderna används i andra sammanhang som inte medgivits av dig som användare. Det är därför inte tillåtet att infoga egen vattenstämpel i bild eller film som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring.

 

Logotyper

Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder med undantag för annonserna i kategorierna för Tjänster, eller om det är själva företaget du säljer.

 

Deklaration av försäljning

Inkomsten från enstaka försäljningar, t.ex. möbler, hemelektronik och prydnadsföremål, behöver du inte ta upp i inkomstdeklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr. Om du säljer varor regelbundet ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos Skatteverket.

Läs mer om att annonsera, köpa och sälja: